Årsstämma 2019

Kullavik Sjöscoutkår

Ni är välkomna till kårstämmans ordinarie möte
måndag 18 mars 2019 kl 19:00 i Scoutgården

Kårstämmans ordinarie möte
Mötet öppnas
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Justering av röstlängden
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående
verksamhetsår
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående
verksamhetsåret
7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Behandling av motioner till kårstämman
9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast
följande verksamhetsåret
10. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör (valberedningen)
11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen (valberedningen)
12. Val av ansvariga till utskott (valberedningen)
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (valberedningen)
14. Utgår 2019. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill
nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
15. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med
kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
16. Val av valberedning

Mötet avslutas